Przejdź do treści

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu

Rezygnacja z podróży

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu jest bardzo ważne, gdyż zabezpieczy Cię przed dodatkowymi kosztami.  Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby obciążony przez organizatora turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego uczestnictwa w zarezerwowanej imprezie.
Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz wcześniejszego z niej powrotu może zostać zawarta tylko w okresie do 120 godzin (5 dni) od chwili rezerwacji imprezy oraz wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki) za imprezę.
Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu
Jeśli zakupisz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu, w ramach umowy towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje Ubezpieczonemu:
1. Zwrot 100% kosztów nie rozpoczętej imprezy lub
2. Zwrot 100% niewykorzystanych świadczeń w przypadku wcześniejszego powrotu w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
1) choroby Ubezpieczonego lub członka jego rodziny: nagłej, ciężkiej, wymagającej
natychmiastowej hospitalizacji i nie rokującej wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu;
2) choroby dziecka Ubezpieczonego: nagłej, ciężkiej, nierokującej wyzdrowienia do czasu wyjazdu;
3) komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana za ciążę zagrożona, skutkujących, co najmniej tygodniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem Ubezpieczonego lub członka jego rodziny, będącego współuczestnikiem podróży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony i/lub członek jego rodziny był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży, a zdarzenie będące powodem odwołania uczestnictwa w imprezie wystąpiło przed zakończeniem 24 tygodnia ciąży;
4) poważnego nieszczęśliwego wypadku skutkującego natychmiastową hospitalizacją Ubezpieczonego lub członka jego rodziny lub powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej (tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu;
5) śmierci Ubezpieczonego lub członka jego rodziny, z zastrzeżeniem, iż śmierć członka rodziny nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 60 dni poprzedzających wyjazd;
6) poważnego zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub członka jego rodziny, będącego współuczestnikiem podróży, bezwzględnie wymagającego jego obecności w okresie planowanego wyjazdu, które wystąpiło w okresie maksymalnie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia imprezy;
7) udokumentowanej kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonemu lub członkowi jego rodziny, będącemu współuczestnikiem podróży Ubezpieczonego, pod warunkiem, że kradzież dokumentów miała miejsce w okresie maksymalnie 7 dni poprzedzających wyjazd na imprezę i została zgłoszona odpowiednim władzom;
8) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego lub członka jego rodziny, będącego współuczestnikiem podróży Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia imprezy;
9) kradzieży pojazdu należącego do Ubezpieczonego, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia imprezy;
10) wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania imprezy turystycznej, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnymi nie znał daty rozpoczęcia pracy.
Kup ubezpieczenie kosztów rezygnacji już teraz!